Hyundai Hyundai7

   Hyundai HHY2500F 6,5.., 2,5
   Hyundai HHY5000F, 11,0.., 4,4
   Hyundai HHY7000F 13,0.., 5,5
   Hyundai HHY7000FE 13,0.., 5,5
   Hyundai HY7000, 13,0.., 5,5 compact
   Hyundai HY7000SE
   Hyundai HY7000SER, 13.., 5,5 .