HYUNDAI HYUNDAI5

   T700 Hyundai, 5,5..
   T800 Hyundai, 5,5..,
   T850 Hyundai, 6,5..,
   T900 Hyundai, 7,0..,
   1200 Hyundai, 7,0..,