1

      ()  Ryobi EHT 150 V

    , . , , .

    , , . , , .
    , . , . , , .