AEG AEG3

     () AEG HG 560 D
     () AEG HG 600 V