HYUNDAI HYUNDAI3

   HYUNDAI H-HG2-06-UI505 Hyperdrive
   HYUNDAI H-HG2-09-UI506 Hyperdrive
   HYUNDAI H-HG7-30-UI525