NeoClima NeoClima3

    Neoclima UK-20
    Neoclima UK-10
   NeoClima KO-3.0

  . , , . , . , , . , .